Novinky
středa, 06. dubna 2016

POMOZTE OSTRAVICI I VY

POMOZTE OSTRAVICI I VY! POTŘEBUJEME MOBILIÁŘ A POMOCNÍKY.

pátek, 26. února 2016

VEŘEJNÁ DEBATA ÚNOR 2016

„Nechceme tam stavět nic nového, máme objekt, který má úžasné renomé. Je středa večer a Stará Aréna v centru Ostravy praská ve švech. Mezi hosty sedí zástupci města i další odborníci.

pátek, 05. prosince 2014

Veřejná debata listopad 2014

Veřejná debata proběhla 25.11. v budově bývalého hotelu Palace. Účast byla hojná, děkujeme všem co přišli a na debatě se svými příspěvky podíleli.


Dům č. p. 243 – OD Textilia Ostravica

Historický vývoj

1833

V roce 1833 (podle indikační skici stabilního katastru) stál v těchto místech pouze malý dřevěný dům.

1857

Byla povolena stavba patrového zděného domu na místě starší dřevěnice mezi hostincem č. p. 241 a domem kováře Klečky č. p. 265, stavba nebyla realizována.

1859

Majitel Valentin Qusigroch požádal o povolení přistavět světnici s předsíní. Tato přístavba se neuskutečnila.

1862

Byla zbořena původní dřevěná chalupa krytá došky.

1865

Byl namístě zbořené chalupy postaven nový zděný dům, větší než původní.

1872

Ve dvoře byla postavena nová lakýrnická dílna s pultovou střechou.

1874

Dne 6. září byla uzavřena kupní smlouva mezi Georgem a Franciskou Burgekovými a Antonem Hawliczkem o prodeji domu.

1884

Byly opraveny škody na budově ve dvoře způsobené důlní činností.

1890

Prodej domu Anně Goldsteinové, majitelce továrny na ocet.

1891

Přestavění domu na obchod.

1896

Přístavba k hospodářské budově na dvoře.

1899

Majitelé Goldsteinovi se rozhodli dům zbořit a na jeho místě postavit dvoupatrovou budovu.

1903

Adaptována dvorní budova. Původně továrna na ocet měla být přeměněna na obytnou budovu a skladiště.

1927

Dům kupují manželé Leo a Regina Frankovi, majitelé obchodu se šicími stroji, jízdními koly  a vozíky. Chtěli dům zbourat, ale nakonec ho prodali.

1928

Dům kupuje firma TEXTILIA a.s.

1929

Postaven obchodní dům TEXTILIA dle návrhů Dr. Ing. Marie Frommerové z Berlína. Půdorys obchodního domu navrhla Marie Frommerová ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku. Uprostřed budovy byl oválný světlík s dvouramenným podkovovitým schodištěm v každém podlaží (kromě 4. a 5. patra), který se ve střeše projevil jako osmiúhelník. V levé části bylo další dvouramenné schodiště, v pravé výtah. Vstup v přízemí byl jednak na exponovaném nároží, jednak pasáží s vitrínami v levé části přes předsíň. V suterénu byla v pravé části kotelna s uhelnou, výtahovou strojovnou, měnírnou proudu a větracím zařízením, dále zde byla zalamovanou chodbou oddělena dekorační místnost se skladištěm a prostorem pro vybalování, na druhé straně chodby byla místnost na balení, pánská a dámská šatna a sociální zařízení. V přízemí a 1. patře byly po celé ploše prodejní místnosti, ve 2. patře rovněž prodejní místnosti a za schodištěm občerstvení, ve 3. patře byly prodejní místnosti a sál koberců, 4. patro bylo provozní. Kromě sálu koberců zde byla pokladna, kancelář šéfa, účtárna, kancelář prokuristy, písárna a šatny. Již zde také nebylo dvouramenné podkovovité hlavní schodiště, ale pouze jednoramenné vějířovité na pravé straně. V 5. patře byla místnost pro odběr zboží, kolekce a vzorkovna, zbytek prostoru měl sloužit k pronájmu.

1930

Dne 3. března byl slavnostně otevřen obchodní dům TEXTILIA, který měl asi 240 zaměstnanců a patřil k největším obchodním domům.

1939

Majitel Igo Wechler uprchl v následku okupace do Anglie a následně do Ameriky.

1940

Majetek firmy zabaven a prohlášen říšským majetkem.

1943

Firmu TEXTILIA A.G. zasutpoval vnucený správce.

1945

Vyhlášena nad firmou národní správa

1946

Požádal Igo Wechsler, který se vrátil z emigrace o zrušení národní správy firmy TEXTILIA a domů č. p. 284 a 243. Národní výbor města Ostravy žádosti vyhověl a národní správa byla zrušena. V průběhu války byl dům bombardováním poničen a jednalo se o jeho zboření.

1948

Na firmu TEXTILIA a.s. byla zavedena národní správa, protože spadala rozsahem a činností do kategorie podniků, u nichž bylo požadováno znárodnění. Stát se firmu TEXTILIA snažil zapojit do připravovaného národního podniku Obchodní domy. Právním nástupcem firmy se stal národní podnik TEXTILIA Praha.

1951

Vlastnické právo na budovu č.p. 243 obchodní dům Ostravica nabyl národní podnik v Ostravě.

1955

Firma TEXTILIA byla vyřazena z obchodního rejstříku.

1958

Byl navržen nový vstup s velkým rohovým výkladem, architekt Lubomír Šlapeta. Rekonstruován stávající výtah.

1962

Byla postavena transformovna, zastřešen dvůr a vitríny a adaptováno 3. a 4. patro.

1963

Byl postaven nákladní výtah se 2 stanicemi v přízemí a 1. patře.

1965

Byla naplánována generální oprava obchodního domu, spočívající v opravě fasády, střešní krytiny, klempířských prvků a nátěru oken. Podle zprávy byl objekt za války rozbombardován, ještě po 20 letech byla obnažena dvorní část do náměstí, kde byly strženy sousední objekty. Samotný obchodní dům byl v plánech města určen k demolici, což se mělo uskutečnit v průběhu 10-15 let. Prostor se pak měl ozelenit a mělo zde vzniknout důstojné náměstí, rámované budovami hotelu Palace, hotelu Ostrava a spořitelny

2000

Proběhla destruktivní přestavba, která zničila hodnotné interiérové prvky. Při ní se zřítila část budovy č. p. 284 a vnitřní nosné zdivo v č.p. 243 a 284, které bylo ve 3. a 4.NP nahrazeno pilíři.

2004

Firma SIVEN z Ostravy zamýšlela provést rekonstrukci budov, k této akci nakonec nedošlo.

2008

Byl dům č. p. 243 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 102503.

Současný stav 2010

V současnosti je objekt č. p. 243 TEXTILIA OSTRAVICA 1 hmotově dobře zachován a představuje kompaktní celek bez závažnějších objemových změn. Na dobrém stavu se podílí i skutečnost, že hmota vyplňuje proluku mezi staršími domy.

Celkový vzhled fasády odpovídá stáří objektu, v jehož vývoji se přirozeně odráží historické události. V průčelí je odstraněn obklad mramorovými deskami, zničený ve válce, a nahrazen světle béžovým keramickým obkladem.

Změny se dále postupně dotýkají veškerých výplní otvorů. Podstatnější zásahy poznamenávají původní parter, jedná se především o reorganizaci vstupů, nyní jediný vstup pro veřejnost je přemístěn východněji do 2 koncových otvorů.

Dále jsou shledány opakované úpravy a výměny výloh, zahalování kordónové římsy pásovou markýzou, zazdívání otvorů do suterénu ad. Podstatnou proměnou jsou formátově cizorodé okenní výplně ze 70. let 20. století, současné výplně jsou všechny 6-dílné se svislými sloupky, pozůstávají nepřístupné původní balkonky. Ve střešní partii dochází k pokrytí světlíku plechovou krytinou, zásah se projevuje uvnitř dvorany.

Základní dispoziční charakteristika platí, neboť predestinovaná architektura obchodního domu TEXTILIA OSTRAVICA 1 nepřijímá zásadní transformace a volné obchodní plochy se dosud rozkládají okolo dvorany. V administrativním patře, 5. NP, jsou aktuálně vybourány veškeré příčky, z nichž některé ještě patří původní dispozici. Veřejné schodiště je ve 3. a 4. NP přestavěno v roce 1971, přibližně v tomto období je pokryt světlík plechovou krytinou.

V současnosti dochází k reorganizaci východního vstupu prolomením výloh 2 koncových polí ve fasádě, instalují se prosklené dveře se samoobslužným mechanismem. Západní vstup je nahrazen výkladcem, nízký parapet nově vyzděn.

Mobiliář z tvorby architekta L. Šlapety je v současnosti zcela demontován a beze stopy odstraněn. Poněkud svévolně se nakládá i se stabilním interiérem, který je dobře zachován. Původní detail v obchodním prostoru je zanesen novodobými sádrokartonovými kreacemi. Kašírují se nové podhledy a zábradlí v patrech, povrchově se aplikují levné keramické dlažby a textilní podlahoviny. 

Hodnocení

Hledisko společensko-historické

Společensko-historický význam obchodního domu č. p. 243 TEXTILIA OSTRAVICA 1 není zanedbatelný, je tomu právě naopak. Především se jedná o luxusní prodejní prostor, který vzešel z velkorysé ideové koncepce soukromé podnikatelské iniciativy V obchodním provoze domu se uplatňují aktuální marketingové teorie, chápaní provozu směřuje maximálně vstříc požadavkům zákazníka na přehlednost a flexibilitu nabídky zboží. Samozřejmostí je odpovídající vysoká úroveň prodeje, pestrost a kvalita zboží, doprovodné akce a služby, výtvarná osobitost reklamních prvků a aranžérská výzdoba.

Hodnoty urbanistické

Kladně lze hodnotit i urbanistické začlenění obchodního domu č. p. 243 TEXTILIA OSTRAVICA 1 do hlavní městské struktury v aktivní zóně. Zdařile působí nekonfliktní vklínění domu do proluky mezi starší budovy a přirozená návaznost na související obchodní parter. Vstřícný distingovaný výraz průčelí se podílí na obraze jedné z hlavních městských tříd, v průhledu dotváří charakter náměstí s několika veřejnými budovami.

Závady

Závady urbanistické

Obraz uzavřené budovy nepříznivě poznamenává exponovaný městský prostor na okraji centrální zóny v blízkosti rozvojové lokality. Hlavní ostravská třída jako důležitá trasa pozbývá vlivem chátrající zástavby urbanistické atraktivity.

Poškození průčelí a parteru

K degradaci původní architektury obchodního domu došlo již vlivem válečných událostí v polovině 20. století, kdy byl zničen původní fasádní obklad z mramorových desek a vytříbený architektonický detail v průčelí. Hlavní škody na průčelí a parteru však způsobují novodobé utilitární zásahy poslední třetiny 20. století, kterými se při zvelebování exteriéru nenávratně ničí mimo jiné i původní prvky v partii vstupů a výkladních skříní.

Pevný rytmus a racionální rozvrh průčelí významně porušuje přesun východního vstupu do 2 koncových polí a uzavření vstupu západního. Celkový vzhled průčelí kromě běžné omšelosti a redukce původních prvků dále poškozují dílčí adaptace. Instalována jsou nevhodně členěná novodobá okna, tvarově i materiálově nekvalitní novotvary markýz, častěji adaptovány jsou výkladce, zazděny jsou lineární otvory do suterénu budovy.

Závady v interiéru

Interiér je vyprázdněn, redukovány jsou původní vestavěné prvky. V provozním podlaží 5. NP jsou vybourány veškeré příčky včetně původních.
V obchodních podlažích i na centrálním schodišti se uplatňují druhořadé kobercové podlahoviny, původní konstrukce se maskují i nahrazují sádrokartonovými prvky.

Konstrukční a materiálové závady

Skutečný stav spodní stavby a nosné ocelobetonové konstrukce fundovaně diagnostikuje stavebně-technický průzkum. Zjevně probíhá diagonální trhlina v betonové podlaze suterénu 1. PP. Dílčími zásahy jsou porušeny obvodové stěny z dutých tvárnic z důvodu propojování s okolními domy. Postupně dochází k proměně kvalitní materiálové skladby a klesá úroveň řemeslného zpracování prvků stavby. Zcela nefunkční je veškerá infrastruktura, aktuálně je vybourán hlavní domovní komín, prázdné výtahové šachty nejsou zajištěny.