Novinky
středa, 06. dubna 2016

POMOZTE OSTRAVICI I VY

POMOZTE OSTRAVICI I VY! POTŘEBUJEME MOBILIÁŘ A POMOCNÍKY.

pátek, 26. února 2016

VEŘEJNÁ DEBATA ÚNOR 2016

„Nechceme tam stavět nic nového, máme objekt, který má úžasné renomé. Je středa večer a Stará Aréna v centru Ostravy praská ve švech. Mezi hosty sedí zástupci města i další odborníci.

pátek, 05. prosince 2014

Veřejná debata listopad 2014

Veřejná debata proběhla 25.11. v budově bývalého hotelu Palace. Účast byla hojná, děkujeme všem co přišli a na debatě se svými příspěvky podíleli.

Dům č.p. 284 – OD Textilia Ostravica 2

Historický vývoj

1833

V roce 1833 (podle indikační skici stabilního katastru) stál v těchto místech pouze malý dřevěný dům.

1848

První zmínka o domu, který patřil Johanu Kletschkovi, byl zřejmě postaven krátce předtím v souvislosti s přesunutím Nádražní ulice.

1867

Dům koupil Erns Grünwald.

1890

Soud s Rotschildovým těžířstvem kvůli znehodnocení svého stavebního pozemku v důsledku důlní činnosti, soud Grünwald vyhrál.

1894

Majiteli se stali Ignaz a Emilie Schmelzovi.

1900

Ignaz Schmelz si nechal dům adaptovat, plány vypracovali F. Mainx a L. Popp. Realizace se od původních plánů odchýlila, parter zůstal beze změny.

1901

Nový patrový dům byl opraven a adaptován obchod v přízemí.

1904

Stavitelé Mainx a Popp z Moravské Ostravy předložili plány na vyzdění dřevěné konstrukce kůlny ve dvoře a Eugen Noë také plán přístavby dvoupatrového skladu ve dvoře. Vytyčena nová stavební čára, která srovnávala Nádražní ulici i Říšskou silnici. Dům čp. 284 svými rohy zasahoval přes tyto stavební čáry a byla naplánována jeho přestavba.

1907

Stavitelé F. Grossmann a F. Fiala vypracovali další plán na vyznačení stavební čáry. Dům č. p. 284 je označen k demolici, majitel stále Ignatz Schmelz.

1911

Odkup domu Helenou Schwarzovou. Návrh Felixe Neumanna na stavbu obytného a obchodního domu. Trojkřídlá budova ve tvaru mírně otevřeného U, přičemž křídlo do Hlavní ulice bylo kratší, vzadu šikmo seříznuté, křídlo k Německému domu bylo delší, směrem dozadu se zužovalo a rovněž jeho zadní strana byla šikmo seříznutá. Střed dispozice zabíralo hlavní jednoramenné schodiště, další, půlkruhové schodiště bylo vestavěno v rizalitu ve dvoře.

1912

Byl v novostavbě obchodního domu postaven elektrický osobní výtah.

1918

Majitelem domu se stala Všeobecná depozitní banka ve Vídni, která sem umístila svou pobočku. Krátce nato zřejmě banka prodala dům A. Wechsbergovi.

1919

Plány na adaptaci bankovního a obchodního domu.

1923-1924

Provedeny další adaptace podle plánů Waltera Ulricha, byly zbořeny některé příčky, proraženy vstupy, zazděny jiné vstupy. Změna účelu místností. Je možné, že při této adaptaci byl také odstraněn štukový nápis v trojúhelném štítu, který je patrný na starších pohlednicích.

1929

Bylo do pozemkové knihy zapsáno vlastnické právo Bance pro obchod a průmysl, dříve Länderbanka.

1929-1930

Zesílena stropní konstrukce v prodejně koberců.

1933

Banka si pro obchod a průmysl nechala postavit nový pětipodlažní objekt na třídě 28. října a svou starou budovu prodala. Dle kupní smlouvy koupila dům firma TEXTILIA, a.s.

1933

Alfréd Farník vypracoval plány adaptace domu pro potřeby OD TEXTILIA, který potřeboval rozšířit své prostory. Adaptace nebyla nakonec tak razantní, jak naznačovaly plány.

1934

Byly vypracovány nové plány a bylo zažádáno o stavební povolení. Účelem adaptace bylo docílit souvislých propojení prodejních místností v přízemí a 1. patře, spojení budovy č.p. 284 s budovou č.p. 243. Stavba byla povolena v březnu 1934. V dubnu zjistil stavební úřad při provádění stavebního dozoru, že železobetonové stropy nad přízemím jsou ve velmi špatném stavu. V září požádala firma o kolaudaci adaptovaného domu. Při komisionálním řízení bylo zjištěno, že při stavbě došlo k některým změnám, které byly zpětně zakresleny do plánů. Na základě těchto změn byl 25. září sepsán dodatek k technickému popisu.  V září byl adaptovaný obchodní dům slavnostně otevřen. Musel to být skutečně impozantní zážitek, neboť ostravský Duch času to o den později vzletně zhodnotil: „Když bylo odstraněno lešení, objevil se zrakům kolemjdoucích mohutný a krásný obchodní dům, který v srdci našeho města vroubí nádhernými portály velikou frontu v Nádražní třídě a třídě 28. října. Provedenou adaptaci na místě dřívější Länderbanky vyrostl skoro přes noc důmyslně zbudovaný palác, který jest ozdobou města, pýchou obchodního světa a možno bez nadsázky říci, že jest to v detailním obchodě nejmoderněji a nejlépe vybavený obchodní dům v republice. Nově otevřené prodejny jsou s původním obchodním domem spojeny a s celým domem tvoří ladný celek. Když vstoupíte dovnitř, uvítá vás architektonicky vyřešené krásně zhotovené zařízení, které vás obklopuje z přízemí až do 4. patra. Všude obchodní důmysl, praktičnost a estetika… Když večer lehne nad černou Ostravou, tu ve výkladních skříních zazáří na sta velikých žárovek, takže veliká fronta ve dvou ulicích hýří světelnými efekty a dodává svému okolí ráz moderního velkoměsta.“

1939

Na dům byla umístěna světlená reklama, plány vypracovali architekti E. Bauer a J. Brzobohatý.

1946

Jednalo se o zboření domu č.p. 284 a celého bloku budov z důvodu zasažení domu při bombardování Ostravy ve druhé světové válce. Na žádost firmy bylo rozhodnutí o demolici změněno s tím, že se dům opraví a nechá stát dalších 10 let. Po uplynutí této lhůty mělo na místě zbořených domů vzniknout moderní obchodní středisko.

1946

Povolení oprav střechy, fasády a venkovních oken a portálů pouze díky návštěvě prezidenta republiky, ale město Ostrava stále trvá na zbourání celého bloku, protože Ostrava měla vyrůst v moderní velkoměsto.

1948

Bylo nutné izolovat základy proti zatékání.

1949

Na základě vyhlášky ministra vnitřního obchodu bylo zapsáno vlastnické právo národnímu podniku TEXTILIA.

1951

Do pozemkové listiny ministerstva vnitřního obchodu bylo do pozemkové knihy zapsáno vlastnické právo pro firmu Ostravica, obchodní dům, národní podnik v Ostravě.

1950

Byla upravena část domu směřující do nám. E. Beneše.

1952-1954

Ppravena fasáda, protože části omítky se již samovolně uvolňovaly a ohrožovaly chodce.

1955

V severním rohu budovy byl zřízen chodníkový výtah.

1964

Byla provedena generální oprava elektroinstalace.

1970

Proběhla generální oprava fasády a výměna oken.

1996

Byla opravena střecha a opravena okna a fasády.

2000

Při nepovolené rekonstrukci se zřítily za plného provozu dva nosné pilíře a stropy tří podlaží v severní části středního křídla objektu. Konstrukce krovu zůstala zachována. Dočasné uzavření budovy.

2001

Byl obnoven provoz v nepoškozené části.

2003

Obchodní dům opět uzavřen.

2005

Objekt obchodního domu Ostravica koupila firma Ostravica Fashion Petra Beneše, která zřícené stropy opravila.

2007

Ministerstvo kultury zamítlo návrh na prohlášení budovy za kulturní památku s odůvodněním, že stavba byla poškozena při nepovolených úpravách a havárii v r. 2000 co snížilo památkovou i architektonickou hodnotu objektu.

Současný stav 2010

Současný stav sledovaného historického domu č. p. 284, vyznívá neuspokojivě. Pozůstává víceméně elementární hmota a přibližná silueta střechy, redukovaná na účelově nejnutnější, pouze maskovaný stavební korpus. Kromě konstrukčních a materiálových transformací architektury dochází průběžně k naprostého redukci jemného detailu v exteriéru, na fasádách i ve střeše.

Výchozí stav 1911 zanechává v současném interiéru domu č. p. 284 OSTRAVICA TEXTILIA 2 pouze několik fragmentů. V téměř prázdném čelním křídle bez místností se prosazuje pouze trojramenné schodiště z přízemí do patra zřízené přestavbou roku 1934. V podschodišťovém prostoru, tedy v původní situaci, se nachází častěji upravované sociální zařízení zákazníků s okénky do dvora. Z původní dispozice pozůstává v kompaktním stavu pouze půlkruhové hlavní schodiště, jehož podesta ústí v krátké chodby.

Organismus definitivně rozkládá havárie stropů v roce 2000, která způsobuje destrukci severozápadní části domu. Volná patra fixuje pouze vnitřní stěna, oddělující vnější prostor od hlavního schodiště uvnitř dispozice. Z ostatních místností se kompaktněji zachovává pouze část mladší půdní vestavby jihozápadně v 5. NP.

Havárie obnáší zborcení stropů a krovu ve 4. a 5. NP čelního křídla v severozápadní části domu následkem zásahu do nosného zdiva v bývalé střední komínové zdi.

Hodnocení

Hledisko společensko-historické

Velkoměstský dům s obchodním parterem, tvořící identitu místa, představuje zcela přirozenou subjektivní společensko-historickou hodnotu. Individuální kulturní hodnota domu vyznívá právě v kontextu obrazu centra města Ostravy, který dosud ovládají siluety důlních a ocelářských podniků.

Umělecko-historické aspekty

Zkušený místní architekt, z jehož návrhu dům vzešel, zanechává v Ostravě řadu stavebních památek. Neumannova flexibilní práce vyhovuje ambiciózní klientele a patří ve své době k vyhledávaným autorům. K nejzdařilejší realizacím patří i několik „živých“ nárožních domů, kulturních památek, kde architekta rozvíjí své kreativní myšlení na dané téma.

Hodnoty urbanistické

Z hlediska tvorby města v ústředním prostoru sehrává dům č. p. 284 na jedné z nejdůležitějších křižovatek městských tříd úlohu velmi výraznou. Měkce modelovaná hmota spontánně ukončuje pohledové osy, obraz domu působí nekonfliktně ve vývojově i formálně nesourodém urbanistickém kontextu.

Architektonická hodnota

Vlastní architektonická koncepce se odvíjí od tradičních vzorců osové symetrie, rozvrhu domu v jednotlivá křídla a trakty. Forma se soustředí na preferovaná průčelí a zdůrazněná nároží ad. Jako individuální hodnotu lze kvalifikovat vhodnou volbu měřítka, obecnou přijatelnost a celkové formy v paměti místa. V původní dispozici se účelně řeší provoz obchodních a obytných částí domu, úsporně se řeší komunikační prostory.

Konstrukční hledisko

Po stránce konstrukčně-technické lze dům č. p. 284 kvalifikovat jako běžný dobový stavební produkt. Konstrukce v kombinaci svislého zdiva a železobetonových stropů s největší pravděpodobnosti nebyly dostatečně dimenzovány a technologicky kvalitně zvládnuty. Z těchto důvodu dochází již v časném vývojovém stádiu k poruchám, které byly částečně zapříčiněny interními, tj. častými přestavbami, i externími  vlivy na poddolovaném frekventovaném místě.

Závady

Závady urbanistické

Odbouráním Německého domu v roce 1945 severně sledovaného domu dojde k výrazné změně identity místa i širšího urbanistického kontextu.

Podstatnou závadou je však aktuální skutečnost. Dlouhodobě chátrající historický objekt v dominantní pohledové poloze velkoměsta vzbuzuje prvoplánově negativní emoce, které postupně postihují i bezprostřední okolí v městské památkové zóně. Poměrně malebná budova v křižovatce hlavních tříd mizí z obrazu města, místo samé se stává pouhým dopravním uzlem, kde chodci pospíchají vymezenými koridory.

Závady architektonické

Diagnostika architektonických závad vychází z faktu, že dům č. p. 284 je vytvořen konkrétním architektem na základě autorské, ale obecně přijatelné koncepce. Závadné lze tedy označit všechny úpravy, které narušují identitu domu zejména v jeho pasivních částech. V exteriéru se jedná o deformace hmoty, proměnu siluety, redukce a úpravy otvorů, redukce a znetvoření původních zdobných prvků ve fasádách a ve střeše.

Závady v interiéru

Protože interiér domu je kromě schodišťového traktu kompletně vybourán, lze stěží vyčíslit a kvalifikovat jednotlivé závady. Již razantní přestavba ve 30. letech a adaptace přízemí pro účely volné obchodní dispozice zničila původní vstupní chodbu v páteřní ose domu. V současnosti i vývojově mladší dřevěné schodiště, které ovládlo vnitřní trakt západního křídla po přestavbě, se nachází ve stádiu postupného rozkladu konstrukcí.

Konstrukční a materiálové závady

Konstrukční a materiálová složka stavebního díla je velmi závažně poškozena. Tradiční konstrukční a materiálová skladba historického domu prodělává transformaci již ve 30. letech 20. století, stabilizuje se však jako korektně zvládnutá vývojová nutnost. Aktuálně dochází k redukci téměř 50% veškerých nosných konstrukcí především ve vnitřních komínových stěnách, minimalizovaných na pilíře, a transformací stropů.

Ztráta řemeslného detailu

Dům postihla téměř úplná ztráta tradičního řemeslného detailu in situ. Explicitně se poškození projevuje na výtvarném řešení fasád, jejichž jemný reliéf budovala teorie „oblečených zdí“, byť výběrem ze vzorníků dekorací.