Novinky
středa, 06. dubna 2016

POMOZTE OSTRAVICI I VY

POMOZTE OSTRAVICI I VY! POTŘEBUJEME MOBILIÁŘ A POMOCNÍKY.

pátek, 26. února 2016

VEŘEJNÁ DEBATA ÚNOR 2016

„Nechceme tam stavět nic nového, máme objekt, který má úžasné renomé. Je středa večer a Stará Aréna v centru Ostravy praská ve švech. Mezi hosty sedí zástupci města i další odborníci.

pátek, 05. prosince 2014

Veřejná debata listopad 2014

Veřejná debata proběhla 25.11. v budově bývalého hotelu Palace. Účast byla hojná, děkujeme všem co přišli a na debatě se svými příspěvky podíleli.


DŮM Č.P. 241 – OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ BANKA

Obecný popis budovy MOOPB

Historický vývoj

V r. 1833 (podle indikační skici stabilního katastru) stál ještě v těchto místech pouze malý dřevěný domek. Již v 60. letech 19. stol. zde byl nejstarší ostravský hotel U Zlatého kříže. Hostinec je pod č. p. 241 zmiňován již v povolení na stavbu sousedního domu č. p. 243 z r. 1857. V únoru 1888 prodali sourozenci Weissovi své podíly na domě Heinrichu Hochstimmovi, dosavadnímu nájemci hotelu. Ten zde pokračoval v provozování hotelu pod názvem hotel Hochstimm.

30. prosince 1890 koupil dům od Heinricha Hochstimma Salomon Mayer von Rotschild. Hotel byl pak adaptován na kancelářské prostory Rotschildovy těžařské firmy. Roku 1892 byl objekt uzavřen.

28. listopadu 1903 budovu koupila Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka (Mährisch-Ostrauer Handels- und Gewerbebank), která zde chtěla postavit svůj bankovní a obytný dům. Dům, který stál na parcele dosud, nechala zbořit a přikoupila i prázdné místo směrem k domu č. p. 243. Moravskoostravská obchodní a průmyslová banka byla prvním samostatným peněžním ústavem v Moravské Ostravě.

Koncem roku 1903 byla vyhlášena projekční soutěž na stavbu budovy Obchodní a průmyslové banky. Soutěže se zúčastnilo 71 autorů s 85 pracemi.
První cenu udělila porota práci Julia a Wunibalda Deiningerových, druhou cenu získali Hubert a Franz Gessnerovi, třetí Rudolf Kraus. Otec a syn Deiningerové byli pověřeni realizací. Stavba byla povolena v květnu 1904 a v r. 1905 dokončena
Vnější vzhled banky známe z dobových pohlednic, přestože v podstatě jediným zobrazovaným pohledem byla fasáda do ulice 28. října (Říšské). Ta byla v parteru prolomena čtyřmi velkými výkladci s hlavním vstupem uprostřed, plochy mezi výkladci byly určeny pro prezentaci firem, vlys pak rovněž sloužil pro umístění firemních štítů a názvů firem. Zešikmené nároží směrem k divadlu bylo prolomeno jedním výkladcem a uspořádáno obdobně. Nad parterem bylo 1. patro (či mezipatro), sloužící rovněž pro komerční účely, jeho členění kopírovalo přízemí. V zalomeném nároží směrem k domu č. p. 243 byly umístěny dva vstupy, ve výši 1. patra byla nad vstupy okna se segmentovým záklenkem, plocha mezi nimi byla zdobena pásem s kosočtverečným dekorem. Druhé a třetí patro bylo členěno dvěma velkými trojbokými arkýři po stranách, mezi nimi byly tři mělčí, rovněž trojboké arkýře. Tyto tři arkýře měly jednoduchá obdélná okna, okna postranních arkýřů byla ve 2. patře ukončena drapériovým záklenkem, ve 3. patře byla obdélná okna završena trojúhelnými štíty, mezi okny byly třičtvrtěsloupky zakončené koulí. Postranní arkýře byly ukončeny zvoncovitými věžičkami, střední arkýře průběžnou, zřejmě plechovou stříškou s nápisem Mährisch Ostrauer Handels Gewerbe Bank a čtyřmi věžičkami se zvoncovitými stříškami mezi arkýři. Mezi věžičkami se tyčily tři vikýře s trojúhelnými štíty s useknutou špicí, zdobenými v horní části oválnými štítky, na nichž seděli kamenní lvíčci. Římsa byla zdobena řadou bordurou s motivem kosočtverců. Zešikmená fasáda do Smetanova náměstí byla jednodušší, prolomena pouze dvěma dvojicemi obdélných oken, která byla ve 3. patře opatřena balkonem. Rovněž fasáda k domu č. p. 243 měla dvě dvojice obdélných oken a byla završena trojúhelným štítem, obdobným jako v průčelí do Říšské ulice. Na této straně byla ve vrcholu střechy věžice se zvoncovitou střechou. Celá fasáda ve 2. a 3. patře byla obložena velkými, zřejmě kamennými deskami s viditelnými nýty v rozích, v zalomeném křídle byl obdobný obklad i v přízemí, sokl z hrubého bosovaného kamene.

V budově nebyla ovšem jen banka, ta dokonce zaujímala jen menší část budovy v přízemí. Zbytek přízemí a 1. patro (mezipatro) byly vyhrazeny různým obchodním firmám.

Při osvobozování Ostravy byl dům velmi silně poškozen, dobové fotografie ukazují zničený parter, vymlácená okna a výkladce, poškozenou fasádu. Musel být opraven, přestože blok domů byl po válce určen k demolici (která se nakonec uskutečnila jen částečně). Při opravách již ale nebyly obnoveny všechny prvky – zmizely všechny věžičky, včetně velké věžice na hřebeni střechy, štukové kartuše na velkých arkýřích, balkonek ve 3. patře zešikmeného nároží, řady kosočtverců pod římsou i v parteru zalomeného nároží směrem k TEXTILII, fasáda již nebyla obložena deskami, výkladce v 1. patře byly nahrazeny několikadílnými okny.

R. 1964 se sešla domovní komise, aby projednala nutné opravy v domě. Bylo řečeno, že je naplánovaná demolice domu, proto neproběhne generální oprava, ale pouze dílčí úpravy. Jednalo se především o opravu střechy a sklepů.

V r. 1981 byla při zaměření objektu objevena v suterénu na zdi k náměstí trhlina o šíři 40 mm. Již tehdy hrozilo vypadnutí stropních trámů z uložení. Byl konstatován havarijní stav stropů pod cukrárnou, drogerií a prodejnou Káva-čaj. Důvodem měl být nekvalitní beton. V r. 1985 bylo navíc zjištěno, že suterén pod cukrárnou byl zatopen odpadem z kanalizace, takže statické zajištění stropu bylo nulové.

V r. 1990 byl objekt zapsán do ústředního seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 12137/8-3251.

V r. 1997 byl objekt č. p. 241 rozdělen na dvě budovy se samostatným číslem popisným i číslem parcelním. Nově dostaly objekty č. p. 241 a 3099, hranice vedla po levé hraně většího dvora. Objekt dále tvořil jeden architektonický celek, dělení bylo pouze majetkové.

V r. 2000 byla v budově č. p. 3099 provedena rekonstrukce. Podle útvaru hlavního architekta MMO tyto stavební práce, které sledovaly maximální uvolnění prostoru, představovaly významné zásahy do nosné konstrukce, která byla již narušena havárií v objektu č. p. 284. PÚ v Ostravě shledal předloženou plánovou dokumentaci jako nedostatečnou a požadoval stavebně-historický průzkum budovy a statický posudek.

Současný stav 2010

Události 2. poloviny 20. století se dílčím způsobem promítají do současného stavu domu č. p. 241 a příznačně se projevují utilitárními zásahy.

Kompoziční skladba hmoty obsahující 2 domy a dispozice veškerých průčelí s většinou okenních otvorů je dobře zachována. Ve východním dvoře se realizuje v 70. letech přístavba nákladního výtahu, která dvůr víceméně zničí. V parteru probíhá opakovaná transformace jihovýchodního nároží východního domu.

K významnějším skutečnostem, ovlivňujícím hmotovou skladbu, patří realizace dalších přízemních přístaveb provizorního charakteru uvnitř východního dvora a vně sledované budovy po východním obvodu.

Kromě poměrně běžných adaptací komerčních prostor dochází aktuálně k zásadní změně. Vnitřní prostor radikálně postihují nelegální bourací práce okolo roku 2000. Jde o 80% vybourání původních bytových dispozic v domě západním a 15% vybourání v domě východním. V současnosti pozůstávají 3 dochované byty v severní části východního domu.

Kromě běžných výměn prvků za typové produkty a dílčích účelových zásahů je nejzávažnější změnou postihující konstrukční podstatu domu č. p. 241 je aktuální vybourání nosného cihelného zdiva a komínové zdiva v patrech postihuje západního dům téměř ze 40%.

Hodnocení

Hledisko společensko- historické

Dům č. p. 241, bývalá Obchodní a průmyslová banka, je subjektivně i objektivně velmi významnou pamětihodností. Jako první samostatná banka v Moravské Ostravě reprezentuje své podnikatelské ambice vlastní pozoruhodnou budovou.

Hodnoty urbanistické

Mohutná architektura Obchodní a průmyslové banky spoluutváří charakter a pevně definuje obraz nového náměstí v exponované poloze rozvíjející se urbanistické struktury. V ústí hlavní městské třídy, v blízkosti klíčové dopravní křižovatky, dochází krátce poté k výstavbě dalších veřejných monumentálních budov – městského divadla (1907), nárožního domu s kavárnou (1911), hotelu National (1912), banky (1920), obchodních domů (1928-30), kterým sledovaný bankovní dům vytyčuje úctyhodnou velkoměstskou formu a měřítko.

Uživatelské hodnoty

Původní vnitřní struktura domu zajišťuje velmi vysoký uživatelský komfort jak pro účely komerční, administrativní i bytové. Poněkud předimenzovaný stavební program vyřeší racionální dispoziční hierarchie. Logicky se situují schodišťová jádra, minimalizují se komunikační trasy a umožňuje se soběstačnost účelových jednotek. Oba celky, z nichž se dům skládá, západní i východní, si ponechávají určitou samostatnost, která však provozu ve společném zázemí nijak nebrání, naopak. Veškerým místnostem se poskytuje dobré denní osvětlení, dostatečné oslunění a přirozené provětrání.

Intaktní celky

Hodnotné a kvalitně zachované útvary obou domovních schodišť zastupují velmi kvalitní stavební řemeslo v celku i detailu. Velkorysé formování půlkruhového schodiště západního a trojramenného schodiště východního na lichoběžníkovém půdoryse doplňují uměleckořemeslné prvky s originálními motivy.
Dosud existují v celku i detailu téměř dochované bytové jednotky. Jedná se o příklady ve 2. a 3. NP severní části východního domu s úplnou dispozicí a původním kompletem truhlářských prvků.

Průčelí, celek a detail

U dominantního jižního průčelí lze pozitivně hodnotit výtvarného úsilí sestavit z rozmanitých zdrojů zcela originální celek. Zdařilá souhra velkých a malých forem rozčleňuje a opětovně soustřeďuje průčelní scénu v harmonickou kompozici, na které se rovnoměrně podílí plochy a plastické články.

Závady

Umělecko-historické a památkové aspekty

Přestože dochází Ministerstvem kultury ČR v roce 1992 k prohlášení domu kulturní památkou ignorace hodnot pokračuje a dospívá až k nelegální stavební činnosti. Na faktu se podílí i skutečnost, že k domu č. p. 241 neexistuje věrohodná stavební dokumentace, u složitého architektonického organismu dochází k značným dezinterpretacím vnímání celku a zúžení památkové problematiky na zdobné hlavní průčelí.

Závady urbanistické

Prvořadou urbanistickou závadou v posuzování úlohy domu v městské struktuře je zásadní proměna konfigurace městských budov na přilehlých pozemcích. Především se jedná o odstranění lineární uliční zástavby na hlavní třídě - ulici 28. října - ve směru severovýchodně ve směru centrálního náměstí. Původní štíty pozůstávají slepé bez přirozené návaznosti v kompaktní uliční celky.

Ztráty architektonické a dispoziční

Závady postihují původní hmotu domu č. p. 241 závažnějšími redukcemi, chybí věž v jihozápadním nároží, chybí zvoncové helmice na obou vížkách, další prvky fasád jsou v postupujícím čase odstraňovány, podléhají transformaci nebo úplné zkáze. Probíhá i další degradace původní kompozice poměrně brutální přístavbou nákladního výtahu v západním dvoře, východní dvůr ucpávají přízemní vestavby. Severovýchodní nároží v parteru je opakovaně zcela transformováno. Zničeny jsou vstupní vestibuly a chodby v obou domech, vyskytují se dílčí náhrady původních prvků stavby. Dále probíhá zazdívání okenních otvorů v přízemí až 30%.

Degradační činnost vrcholí po roce 2000. Vnitřní prostor radikálně postihují nelegální bourací práce. Jde o 80% vybourání původních bytových dispozic v domě západním a 15% vybourání v domě východním.

Ztráty konstrukční a materiálové

Nejzávažnější skutečnost - aktuální vybourání nosného cihelného zdiva a komínové zdiva v patrech postihuje západního dům téměř ze 40%. Kromě „lidského faktoru“ negativně působí i destruktivní procesy stavebně-fyzikálního rázu a biotičtí činitelé.

Stavebně-technické závady, stavebně-fyzikální závady a závady způsobené biotickými činiteli spolehlivě vykazuje stavebně-technický průzkum. Jedná se o statické poruchy ve svislých i vodorovných konstrukcích. Velmi vysoká vlhkost zdiva vzniklá vlivem zastavování dvorů a obvodových stěn z důvodu nedostatečného provětrávání a nefunkčního odvodnění. Dále jsou veškeré neudržované konstrukce napadeny rozmanitými biotickými činiteli plísněmi, houbami, jmenovitě dřevomorkou, zejména v původním krovu. Střešní úžlabí porůstají vegetací, vně i uvnitř působí hmyz, ptáci, hlodavci i drobné šelmy.