Novinky
středa, 06. dubna 2016

POMOZTE OSTRAVICI I VY

POMOZTE OSTRAVICI I VY! POTŘEBUJEME MOBILIÁŘ A POMOCNÍKY.

pátek, 26. února 2016

VEŘEJNÁ DEBATA ÚNOR 2016

„Nechceme tam stavět nic nového, máme objekt, který má úžasné renomé. Je středa večer a Stará Aréna v centru Ostravy praská ve švech. Mezi hosty sedí zástupci města i další odborníci.

pátek, 05. prosince 2014

Veřejná debata listopad 2014

Veřejná debata proběhla 25.11. v budově bývalého hotelu Palace. Účast byla hojná, děkujeme všem co přišli a na debatě se svými příspěvky podíleli.

Architektonická soutěž 1903

Koncem roku 1903 byla vyhlášena projekční soutěž na stavbu budovy Obchodní a průmyslové banky. Soutěže se zúčastnilo 71 autorů s 85 pracemi. Členy hodnotící poroty byli např. vídeňští architekti Hermann Helmer, Theodor Bach, Franz Gruber nebo Anton Weber. První cenu udělila porota práci Julia a Wunibalda Deiningerových, druhou cenu získali Hubert a Franz Gessnerovi, třetí Rudolf Kraus.

Otec a syn Deiningerové byli pověřeni realizací. Stavba byla povolena v květnu 1904 a v r. 1905 dokončena. Velký podíl na celkovém řešení měl mít zkušenější otec, ale strmý štít s dvakrát konkávně prohnutým obrysem a trojice arkýřových oken se objevují v pozdějších pracích Wunibalda. Deiningerových soutěžní návrh, vycházel z tvaru parcely, která byla daná sousedstvím domů č. p. 129 a 243 a také nárožní polohou na zalamující se ulici Hlavní. Půdorys je tedy velmi nepravidelný a členitý. Hlavní vstup byl z nároží. Chodbou, vedle níž vlevo byla vrátnice, se vstupovalo do malého vestibulu. Podél ulice Říšské byly velké kanceláře (např. směnárna) a také obchody, oddělené chodbou. Střední část dispozice byla pročleněna existencí několika nádvoří.

Jak vypadaly další soutěžní návrhy? Jeden z nich (pod heslem Uhlí a železo) byl v r. 1904 publikován v časopise Der Bautechniker. Autoři článku, vídeňští architekti K. Wolschner a R. Diedtl, uvádějí, že se jedná o 2. cenu, což v pokračování článku v dalším čísle opravují s tím, že tento návrh byl mezi 75 dalšími vybrán investorem k zakoupení. Nevíme ale, jestli se jedná skutečně o druhé místo, čili o návrh. H. a F. Gessnerových, či o úplně jiný návrh, v článcích není autorství uvedeno. Autor tohoto návrhu v souladu s přáním investora vypracoval dvě varianty – parcelu zastavěnou jednou budovou a parcelu zastavěnou dvěma budovami. V případě zastavění jedinou budovou se autor jednak zaměřil na vhodné situování bankovních prostor, na druhou stranu na snadnou dosažitelnost směnárny a provoz v přízemí směrem z ulice. Aby bankovní provoz nebyl vystaven zrakům okolojdoucích a tichý provoz nebyl rušen hlukem zvenčí, byly veškeré podlahy vyvýšeny 1 m nad úrovní ulice i zahrady. Venkovní vzhled budovy byl pojat v jednoduché monumentální formě - fasáda s obkladem z glazovaných desek s jednoduchým dekorem. Architektonické články, okenní šambrány a armování nároží bylo navrženo z kamene či umělého kamene. Průčelí do ulice Hlavní bylo v parteru prolomeno trojdílnými okny, ale především několika vstupy do banky a obchodních prostor. První a druhé patro bylo pročleněno dvojicemi obdélných oken (v 1. patře s balustrádami), mezi nimiž byla plocha fasády zdobená nikami s malovaným rostlinným dekorem, v nichž byly umístěny 4 sochy. Nároží byla zvýrazněna trojbokými arkýři, završenými zvoncovými střechami. Ze strany do zahrady byla fasáda pravidelně prolomena dvojicemi obdélných oken, v 1. patře s balustrádami. Dvojice oken v 1. a 2. patře byly vzájemně odděleny malovanými pilastry. Po stranách byly velmi mělké rizality, pročleněné v každém podlaží 3 obdélnými okny, po jejichž stranách byly obdobné pilastry. Rizality byly ukončeny výraznou římsou s vázami a střechami s velkými vikýři s trojdílným oknem a trojúhelným štítem. Mansardová střecha byla opatřena trojicí (resp. čtveřicí) vikýřů. Zastavěná plocha byla 11841,7 m2 a náklady byly plánovány na 260.000 K. Druhá varianta návrhu ukázala, že lze parcelu vhodně a lehce rozdělit na dvě části. Levou stranu zabírala z větší části budova banky se vstupem ze zaobleného nároží, v němž byla i kancelář ředitele, z druhé strany vstupu byla směnárna a kancelář, v traktu do zahrady byly další kanceláře, účtárna, uprostřed byl vestibul se schodištěm a příslušenství. Pravou stranu tvořila část s obchody v uličním traktu, kancelářemi v zahradním traktu a schodištěm ve střední části přízemí, v 1. patře byly byty a velká zasedací místnost správní rady banky uprostřed zahradního traktu.

Další z návrhů (označen jako studie banky v Moravské Ostravě) byl uveřejněn v časopise Der Architekt z r. 1906. Najdeme zde průčelí a půdorys přízemí. Podle tvaru půdorysu se zcela jistě jedná o Obchodní a průmyslovou banku, návrh bohužel nemá určeného autora, pravděpodobně jde o některý z dalších soutěžních návrhů (plány jsou použity jako ilustrace článku o bankách a bankovnictví). Průčelí je v přízemí členěno velkými obdélnými trojdílnými výkladci (5 okenních os), jejichž střední úzká část přesahuje sokl až k úrovni terénu. Okna v 1. i 2. patře jsou stejně velká jako výkladce, rovněž trojdílná, ve 2. patře zaklenuta segmentovým záklenkem. Fasádu po obou stranách ukončují rizality nebo jejich náznaky (v půdorysu se ale neprojevují), s 1 okenní osou, kde jsou okna prohozena – v 1. patře se segmentovými záklenky, ve 2. patře obdélná. Okenní otvory zabírají téměř celou fasádu, malé plochy mezi nimi jsou v přízemí hladké, v patrech členěné pásovou rustikou. Mezi okny ve 2. patře jsou na soklech umístěny sochy (celkem 6), nad nimiž se tyčí drobné věžičky. Obdobné vížky také ukončují na obou stranách hřeben mansardové střechy. Publikovaný půdorys ukazuje dispozici přízemí, které mělo uprostřed tři nádvoří. Mezi nimi byly vloženy dva bloky – jeden osmiboký, zřejmě se zasedací místností, druhý půlkruhový, v němž bylo schodiště. Z ulice byl při levém nároží hlavní vstup do budovy. Ústil do úzké chodby, na níž navazoval vestibul. Po pravé straně chodby byla přední část přízemí směrem do ulice rozdělena na obchodní místnosti se zázemím, po levé straně byly bankovní prostory – směnárna a kanceláře. Zadní část budovy, směrem k Německému domu, zabíraly vlevo bankovní prostory a vpravo obytné.